Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie w przypadku Klientów, którzy jako adres wysyłki określili miejsce znajdujące się na terytorium Polski.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a) Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

b) Regulamin – niniejszy regulamin

c) Sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.ablng.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towar Klientom;

d) Sprzedawca – firma: RKG Nieruchomości sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-568) przy ul. Wierzbięcice 44a/40a, NIP: 7831858290; REGON 52224338800000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000976193, email: kontakt@radoslawglogowski.com

e) Towar – towar dostępny za pośrednictwem Sklepu.

3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto. Ceny te nie zawierają kosztu dostawy, o wysokości których decyduje Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towaru określana jest w procesie składania zamówienia.

§2 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady.

2. Wady towaru (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kontakt@radoslawglogowski.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 7 dni od jej otrzymania.

3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

a) opis wady,

b) datę ujawnienia wady,

c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji,

§3 Dane osobowe

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) lub niniejszym regulaminem.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3. Poprzez dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia rachunku i prowadzenia bieżącej korespondencji).

4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

§4 Wymagania techniczne, reklamacje na działalność Sklepu

1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną:

a) udostępnianie zawartości Sklepu

b) zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem oraz kontem poczty elektronicznej.

3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies.

5. Klient zobowiązuje się do:

a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,

6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@radoslawglogowski.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 7 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.

§5 Zmiany regulaminu

1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia – które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w przeciągu 14 dni.

2. W przypadku odstąpienia od umowy należy wysłać na adres email: kontakt@radoslawglogowski.com wiadomość z numerem konta na, które ma zostać zwrócona kwota zakupu produktu.

§7 Płatności

1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§8 Kontakt

1. Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@radoslawglogowski.com.

§9 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towaru) jest prawo polskie.